Törvényi hivatkozás - Egyszerüsített gázkészülék csere, gázfelülvizsgálat, gázszerelés, gázvezeték szerelés, víz-gáz-fűtés.

Tartalomhoz ugrás

Törvényi hivatkozás

Gázfelülvizsgálat

GÁZFELÜLVIZSGÁLAT TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS

Törvényi előírások:

Forrás:

(14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 97. szám
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az ingatlan tulajdonosa köteles
a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés
esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését
megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő
10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.)

A Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálatra vonatkozó hatályos jogszabályok:
2008.évi XL törvény a földgázellátásról
19/2009.(I.30) Kormány rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról.
11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

Törvényi, jogszabályi kivonatok:


A földgázellátásról szóló 2008. XL törvény 89.§ 6. bekezdése értelmében:
„A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről.”
Gáz Csatlakozó Vezetékek és Fogyasztói Berendezések Létesítési és Üzemeltetési Szabályzat /GMBSZ/ 6.3 fejezetének 6.3.1. pontja alapján:
A felhasználó, fogyasztó, által kezdeményezett legalább 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat:
A jogszabály értelmében a csatlakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés időszakos (legalább ötévenkénti) műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése (7.7. sz. melléklet) a tulajdonos kötelessége. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.

A Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését kizárólag az alábbi jogosultsággal rendelkező gázszerelők végezhetik! Saját és családja biztonsága érdekében, minden esetben kérje a jogosultságot igazoló dokumentumokat a gázszerelőktől!

6.3.1.1. Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés törvényben előírt időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésének személyi feltétele:
a) a földgázellátásban műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben*, vagy
b) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló rendeletben előírt képzettség **
c) és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által vizsgakötelesen kiállított, az adott műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésére jogosító igazolvány.

* 12/2004.(II. 13.) GKM rendelet A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról és a 28/2006.(V. 15.) GKM rendelet A gázszerelők nyilvántartásáról.
** A 28/2006.(V. 15.) GKM rendelet A gázszerelők nyilvántartásáról.


GÁZIPARI MŰSZAKI - BÍZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 2012 -ES KORMÁNY RENDELET   


Megjelentek a júliusi 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez kapcsolódó kiegészítő rendelkezések, amelyek több, a GMBSZ-hez kapcsolódó kérdést (ld. műszaki-biztonsági felülvizsgálat, egyszerűsített gázkészülék csere ellenőrzés stb.) is rendeznek. A műszaki tárgyú kormányrendeletek (szept. 8-tól hatályos!) módosításáról szóló összefoglalónkat az alábbiakban olvashatják.
245/2012. (VIII. 31.) kormányrendelet egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályos 2012. szeptember 8-tól!
8. melléklet a 245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Kiegészítő rendelkezés a gáz műszaki-biztonsági ellenőrzés (gáz-MEO) feladataihoz:
1. A 19/2009. (I.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. Az ellenőrzést – a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabály szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat esedékességének időpontjáról nyilvántartást vezetni.”
Kiegészítés a még nem hatályos új GMBSZ-ben szabályozott egyszerűsített készülékcserék ellenőrzésére:
2. A 19/2009. (I.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklete a következő 6.7. ponttal egészül ki:
„6.7. A gázfogyasztó készüléknek a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet szerinti egyszerűsített cseréjét a földgázelosztó jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról a földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni a felhasználót és a kivitelezőt. Az ellenőrzésen a kivitelező köteles megjelenni.”
Egy kis következmény a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elmulasztásának esetére:
3. A 19/2009. (I.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 14.2. pontja helyébe


a következő rendelkezés lép:

„14.2. A földgázelosztó a szolgáltatás folytatását szünetelteti, ha az ingatlan tulajdonosa, vagy a felhasználó a földgázelosztó írásbeli felszólításától számított 90 napon belül a jegyzőkönyv megküldésével nem igazolja, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabályban (19/2012. (VII.20.) meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az előírt határidőben elvégezte. A földgázelosztó felszólításának tartalmaznia kell az igazolás elmaradásának jogkövetkezményeit. A földgázelosztó a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését igazoló jegyzőkönyv alapján köteles a GET 16. § (2) bekezdése szerint gondoskodni a felfüggesztés megszüntetéséről.”

Vissza a tartalomhoz