gmbsz szerint - Egyszerüsített gázkészülék csere, gázfelülvizsgálat, gázszerelés, gázvezeték szerelés, víz-gáz-fűtés.

Tartalomhoz ugrás

gmbsz szerint

Gázfelülvizsgálat

GÁZIPARI MŰSZAKI - BÍZTONSÁGI SZABÁLYZATA SZERINT MOBIL TEL: +36 30 362-0320


2006.11. (Fütéstechnika témakör)
Gázkészülékek cseréje a GMBSZ szerint


A gázellátó berendezéseket tervezo és kivitelezo szakembereket évek óta foglalkoztatja a gáz- és Olajipari Muszaki Biztonsági Szabályzat - népszeru nevén GOMBSZ - hatályon kívül helyezése, amelyre a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet alapján 2004. január 1-jével került sor. A lépés megítélésem szerint indokolt volt, mert elmaradt a szabályzat rendszeres felülvizsgálata, és igazítása a megváltozott muszaki-gazdasági körülményekhez.
Hosszas elokészítés után a 11/2004. (II. 13.) GKM rendelettel létrehozott gázipari Muszaki Szakbizottság jóváhagyta az új muszaki-biztonsági szabályzat, rövidített elnevezésével GMBSZ szövegét, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Gazdasági Közlöny 2005. XII. 12-én megjelent 15. számában közreadott közleménnyel hirdetett ki. A szabályzattal kapcsolatban a szakmai szervezetek és szakemberek számos észrevételt tettek, és sok módosító javaslattal éltek. Emiatt a gázipari Muszaki Szakbizottság már 2006. január végén elkezdte a GMBSZ elso módosításának kidolgozását. A Szakbizottság 2006. június végén elfogadta a módosított szöveget, és kérte a Magyar Kereskedelmi Ellenorzési Hivatalt, hogy kezdeményezze a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál a módosítás közzétételét. Az 1. számú módosítást a GKM a honlapján olvasható közlemény szerint a Magyar Kereskedelmi Ellenorzési Hivatal honlapján (www.mkeh.gov.hu) tette közzé, onnan az eredeti szabályzat és az 1. számú módosítás is letöltheto.
A gázkészülékek elhelyezésére vonatkozó általános eloírások a korábbi szabályzathoz képest új felfogást tükröznek: a balesetveszély minimumra csökkentése érdekében a GMBSZ a huzamos emberi tartózkodásra és különösen alvásra szolgáló helyiségekben tiltja a nyitott, a helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévo égésteru gázkészülékek alkalmazását, mert a nyitott égéstér lehetoséget nyújt a helyiség légterének szennyezésére, mérgezéses balesetek létrejöttére.
Az "A" csoportba tartozó gázfogyasztó készülékek (1. ábra) esetében a szabályzat kimondja: e gázfogyasztó készülékek nem helyezhetok el épületek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal belso összeköttetésben lévo helyiségekben. Különösen nem szerelhetok fel
. alvás céljára szolgáló helyiségekben (a nappali helyiség vagy a nappalival közös légteret képezo étkezokonyha nem számít alvás céljára szolgáló helyiségnek),
. testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiségekben,
. nevelési, oktatási építmények - legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló - helyiségeiben, a taneszköznek minosülo, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével, valamint
. közvetlen természetes szellozés nélküli helyiségekben.
A gázfogyasztó készülékek égésilevego-ellátására szolgáló légtérbovítés sem nyílhat a felsorolt helyiségekbol. Egyes esetekben a GMBSZ kivételt tesz. Ilyen kivétel például a konyhában vagy konyha- étkezo-nappali rendeltetésu helyiségben elhelyezett tuzhely, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
. a tuzhely égésbiztosítóval rendelkezik,
. a helyiségben külso térbe szellozo gépi elszívó berendezés üzemel, és a helyiség levego-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá
. a gépi elszívás a konyhával légtér-összeköttetésben lévo, "B" típusú gáz- vagy egyéb tüzelésu készülék égéstermék-elvezetésére nincs káros hatással. Errol a feltételrol a tervezonek nyilatkoznia kell.
A "B" csoportba sorolható, a helyiség légterétol nem független égésteru és kéménybe kötött gázfogyasztó készülékek épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévo mellékhelyiségekben csak az alábbi feltételek betartásával helyezhetok el:
. a B11, B12, B13, B14, B21, B41, B42, B43. B44, B51 csoportba sorolt készülékek nem helyezhetok el épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévo mellékhelyiségekben, sot a gázkészülék helyisége légtér-összeköttetéssel sem kapcsolódhat alvás céljára is szolgáló, belso fekvésu, illetve "A" és "B" tuzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekhez, ezzel szemben
. a B22, B23, B32, B33, B52, B53 csoportba tartozó készülékek - ha differenciál presszosztáttal rendelkeznek - elhelyezhetok a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben, az alvás céljára is szolgáló, valamint az "A" és "B" tuzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével.
A "B" csoportba sorolt gázfogyasztó készülékek néhány jellegzetes példáját az MSZ EN 1749:2001, illetve az újabb kiadású CEN/TR 1749:2005 jelu, angol nyelvu muszaki jelentés alapján a 2. ábra szemlélteti.
A GMBSZ elso kiadásából hiányzott a légtér-összeköttetés fogalmának meghatározása, amit az 1. sz. módosítás a következoképpen definiál: "Két vagy több helyiség légtere akkor tekintheto összeköttetésben lévonek, ha közöttük nyílás van, és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró."
Az "A" és "B" csoportba sorolt gázkészülékek elhelyezésére vonatkozó korlátozások - amelyek a helyiség légterétol elzárt égésteru, tehát az ott huzamosabb ideig tartózkodók egészségét, életét nem veszélyezteto készülékek alkalmazását helyezik elotérbe -, bár véleményem szerint eloremutatóak, a már meglévo, több millió gázfogyasztó készülék esetében a cserét megnehezítik, illetve gátjai lehetnek a korszerusítésnek. A helyzet megoldása érdekében a gázipari Muszaki Szakbizottság fontosnak tartotta, hogy a GMBSZ 1. számú módosításának I. fejezetében körülhatárolja a készülékcserék feltételeit az alábbi feltételrendszer szerint ".
. a legfeljebb azonos teljesítményu,
. azonos muködési elvu,
. azonos rendeltetésu,
. és a készülékek osztályozása szerint azonos alcsoportba tartozó
gázfogyasztó készülékek nem tervköteles cseréje során az eredeti létesítéskor hatályban lévo vagy jelen szabályzat eloírásait kielégíto légellátási és égéstermék-elvezetési feltételek meglétét ellenorizni kell."
Eszerint tehát, ha a meglévo gázfogyasztó készüléket legfeljebb azonos teljesítményu, azonos muködési elvu, azonos rendeltetésu és a készülékek osztályozása szerint azonos alcsoportba tartozó - az MSZ EN 1749:2001, illetve az újabb kiadású CEN/TR 1749:2005 jelu, angol nyelvu muszaki jelentés szerinti csoportosításban azonos betujelu és azonos indexszámú - készülékre cserélik, akkor ehhez nem kell tervet készíteni. Fel kell azonban figyelni az eloírás második részére, hogy ebben az esetben is ellenorizni kell ".az eredeti létesítéskor hatályban lévo vagy jelen szabályzat eloírásait kielégíto légellátási és égéstermék-elvezetési feltételek meglétét.", ami nyilvánvalóan a cserét végrehajtó szakember feladata és felelossége, hiszen a folyamatban nem vesz részt tervezo, és a gázszolgáltató ellenorzo szakembere sem.
A meglévo csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítását (bovítését, felújítását) a GMBSZ eloírásai szerint kell végezni, de egyidejuleg vizsgálni kell, hogy az átalakítással nem érintett berendezésrész megfelel-e a létesítéskor érvényben levo muszaki-biztonsági eloírásoknak, továbbá ellenorizni kell, hogy a bovítmény nincs-e káros hatással a már üzemelo létesítmény biztonságos muködésére. Nézzük meg, hogy a hivatkozott rendelet, illetve a GMBSZ 1. módosítása szellemében miként kell eljárni a meglévo gázfogyasztó készülékek cseréjekor!
1. eset
A lakás felújítása kapcsán a konyhai gáztuzhely cseréjét tervezik. A cserére váró tuzhely ho terhelése 9 kW. Az új gáztuzhely ho terhelése szintén 9 kW, tehát a meglévonél nem nagyobb. A tuzhely cseréjéhez a GMBSZ értelmében nem kell tervet készíteni, hiszen az új gázfogyasztó készülék teljesítménye nem nagyobb a réginél, továbbá muködési elve és rendeltetése azonos. Mindkét készülék az európai csoportosítás szerint azonos alcsoportba tartozik, mert betujele A, indexszáma 1.
Az új készülék felszerelését végzo szakembernek vizsgálnia kell, hogy az új gáztuzhely helyiségének légellátása megfelel-e a most leszerelt tuzhely létesítésekor hatályos eloírásoknak. Mivel az épület gázberendezését - benne a tuzhellyel - 2004. január 1-je elott létesítették, ellenoriznie kell, hogy a légellátás feltételei megfelelnek-e a gáz- és Olajipari Muszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) eloírásainak. Az ellenorzésnek a következokre kell kiterjednie:
. Megváltozott-e az a helyiségtérfogat, amelyben a gáztuzhely üzemel? Például ha falakat helyeztek át, akkor ellenorizni kell, hogy a fajlagos légtérterhelés megfelelo maradt-e.
. A helyiség légellátása megfelel-e a GOMBSZ eloírásainak? A GOMBSZ VII. fejezetének 83. §-a szerint ugyanis: "(1) gázfogyasztó berendezések légellátásában közvetlenül vagy közvetve részt vevo nyílászárók légzáró kiviteluek nem lehetnek. (2) Pótlólag semmiféle légzáró anyag vagy szerkezet, amely a nyílászárók felfekvo (fa, fém, muanyag stb.) felületeinek gyártási turésbol eredo légréseit csökkenti vagy eltömíti, nem alkalmazható."
. Ha a helyiségben szabadba kifúvó elszívó szellozés üzemel, ellenorizni kell, hogy ez nem csökkenti-e a helyiséggel légtér-összeköttetésben lévo másik helyiségben üzemelo, kéménybe kötött gázkészülék kéményének huzatát? A GOMBSZ VII. fejezetének 77. §-a szerint ugyanis: "Mesterséges szellozés létesítésekor a következo biztonsági alapkövetelményeket kell betartani: elszívásos (depressziós) szellozés csak kéménybe nem kötött gázfogyasztó berendezések esetén alkalmazható; ."
Az ellenorzés eredményérol az új készülék felszerelését végzo szakembernek nyilatkozatot kell adnia. Ha az új gáztuzhely ho terhelése a meglévonél nagyobb, vagy az ellenorzés eredménye azt mutatja, hogy a GOMBSZ szerinti feltételek nem teljesülnek, a gáztuzhely elhelyezéséhez tervet kell készíteni, és figyelembe kell venni a GMBSZ eloírásait. A szabályzat 3.3.1.1. pontja értelmében a gáztuzhely elhelyezheto a konyhában, ha
. égésbiztosítóval rendelkezik,
. a helyiségben külso térbe szellozo gépi elszívó berendezés üzemel, és a helyiség levego-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított.
Ha a külso térbe szellozo gépi elszívást a gázkészülék felett elhelyezett, szabadba fújó páraelszívó készülékkel oldjuk meg, a készülék tulajdonosával egyeztetett típusát és légszállítását a gázberendezés tervein fel kell tüntetni, hogy a tervfelülvizsgálat során a légellátás tervezett megoldása értékelheto legyen. A szellozolevego bevezetésére szolgáló nyílásokról a GMBSZ 1. módosítása azt írja elo, hogy ".A légbevezeto nyílások a tervezo által e célra méretezett vagy kiválasztott levego-bevezeto szerkezetek legyenek." Ha a második megoldást választjuk, jelleggörbével rendelkezo, tanúsított átbocsátású légbevezeto elemet kell alkalmazni. A levego bejutásához szükséges nyomáskülönbséget a páraelszívó készülék biztosítja. A tervezonek meg kell vizsgálnia, hogy a páraelszívó a konyhával légtér-összeköttetésben lévo más helyiségben felszerelt "B" típusú készülék égéstermék-elvezetésére káros hatással van-e, és errol a terven, valamint a muszaki leírásban nyilatkoznia kell.
2. eset
A lakás felújítása kapcsán a lakásban üzemelo, 24 kW névleges teljesítményu fali futokészülék ("cirkó") cseréjét tervezik ugyancsak atmoszférikus égos, áramlásbiztosítóval ellátott, kéménybe kötött készülékre (a régi és az új készülék is B11 betujelu, illetve indexszámú). Az új futokészülék teljesítménye 22 kW, tehát a meglévonél nem nagyobb. A cseréhez a már hivatkozott rendelet értelmében nem kell tervet készíteni, mert megfelel az elozokben felsorolt szempontoknak, de az új futokészülék felszerelését végzo szakembernek vizsgálnia kell, hogy az új gázkészülék helyiségének légellátása megfelel-e a régi készülék létesítésekor hatályos eloírásoknak. Mivel az épület gázberendezését 2004. január 1-je elott létesítették, a gáz- és Olajipari Muszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) eloírásai az irányadók. Az ellenorzésnek a következokre kell kiterjednie:
. a helyiség méretére (fajlagos légtérterhelésére),
. a helyiség légellátására: nem cserélték-e ki a helyiség vagy az összeszellozetett helyiség (ek) nyílászáróit fokozott légzárásúra, illetve nem tömítették-e a nyílászárókat? (A GOMBSZ eloírását lásd az 1. esettanulmányban.)
. Nincs-e a futokészülék helyiségével légtér-összeköttetésben lévo olyan helyiség, amelyben elszívó szellozés üzemel, és ez csökkenti a kéménybe kötött gázkészülék kéményének huzatát?
. Rendelkezésre áll-e olyan kéménysepro szakvélemény, amely alátámasztja, hogy a kémény az eloírásoknak megfelelo, és alkalmas a gázkészülék égéstermékének maradéktalan eltávolítására?
Az ellenorzés eredményérol az új készülék felszerelését végzo szakembernek nyilatkozatot kell adnia. Ha az új fali kazán névleges ho terhelése a meglévonél nagyobb, meg kell felelni a GMBSZ eloírásainak, tehát a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség nem lehet huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, vagy azzal légtér-összeköttetésben lévo mellékhelyiség. A helyiség légtér-összeköttetéssel nem kapcsolódhat alvás céljára is szolgáló vagy belso fekvésu helyiséghez. A légtér-összeköttetés nem valósul meg, ha a futokészülék helyisége és a szomszédos helyiség közötti nyílászáró (ajtó) fokozott légzárású és automatikusan záródó.
Ha ezek a feltételek nem teljesíthetok, meg kell vizsgálni a "C" típusú készülék beépíthetoségét.
Ha a feltételek teljesíthetok, és a futokészülék elhelyezheto a helyiségben, meg kell tervezni a helyiség levegoellátását, amelyet közvetlenül a szabadból kell biztosítani. A GMBSZ alapján kiszámított szellozolevego-térfogatáram tanúsított jellemzokkel rendelkezo légbevezeto elemekkel vagy méretezett nyílásokon keresztül vezetheto be a helyiségbe. A levego bejutásához szükséges nyomáskülönbséget a kémény huzata biztosítja, amit a kémény méretezésekor figyelembe kell venni.

Dr. Barna Lajos

Vissza a tartalomhoz